Privacy-beleid

1. Inleiding

Met de volgende informatie willen we u als "betrokkene" een overzicht geven van de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken en van uw rechten die uit de wetten betreffende gegevensbescherming voortvloeien. Onze website kan in principe worden gebruikt zonder dat er persoonlijke gegevens worden ingevoerd. Als u via onze website gebruik wilt maken van bijzondere diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we over het algemeen om uw toestemming.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de voor "SILATEC Sicherheits- und Laminatglastechnik GmbH" geldende landspecifieke wetgeving betreffende gegevensbescherming. Met dit privacy-beleid willen wij u informeren over de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken.

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben we tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een zo mogelijk volledige bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Desalniettemin kan gegevensoverdracht via internet in principe beveiligingslacunes vertonen zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het u vrij om persoonlijke gegevens op alternatieve manieren aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch of per post.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Duitse wet betreffende gegevensverwerking (DS-GVO) is:

SILATEC Sicherheits- und Laminatglastechnik GmbH
Bürgermeister-Graf-Ring 18, 82538 Gelting, Duitsland

Telefoon: +49 8171 9281-0
Fax: +49 (0) 8171 9281 20
E-mail: info noreply@spam.no silatec.de

Hoofd van de verantwoordelijke afdeling: Dipl.-Ing. (FH) Christoph Hahn

3. Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming bereikt u op de volgende wijze:

Stephan Weiss

Telefoon: +49 821 65085177
Fax: +49 821 65093470
E-mail: DS-Silatec noreply@spam.no ub-weiss.com

Voor vragen over en suggesties voor gegevensbescherming kunt u te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

4. Definities

Het privacy-beleid is gebaseerd op de terminologie die werd gebruikt door de Europese instantie die verantwoordelijk is voor de richtlijnen en regelgeving bij de uitvaardiging van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming (DS-GVO). Ons privacy-beleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, leggen we vooraf de gebruikte begrippen uit.

In dit privacy-beleid gebruiken we de volgende begrippen:

a.     Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien, direct of indirect, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer bijzondere kenmerken, de uiting van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

b.    Betrokkene
De betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke (ons bedrijf).

c.      Verwerking
Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, verzamelen, vastleggen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distribueren of andere vorm van verstrekken, vergelijken of koppelen, beperken, verwijderen of vernietigen.

d.     Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking hiervan te beperken.

e.     Profilering
Profilering is elke soort van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het feit dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten te analyseren en te voorspellen die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, in het bijzonder op aspecten met betrekking tot werkprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de verblijfplaats of een verandering van locatie van deze natuurlijke persoon.

f.      Pseudonimisiering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoons-gegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder van aanvullende informatie gebruik te maken, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet kunnen worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g.     Verwerker
De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die de persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

h.     Ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Instanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het recht van de Europese Unie of de lidstaten worden echter niet als ontvangers beschouwd.

i.       Derden
Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens onder directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker te verwerken.

j.       Toestemming
Toestemming is elke uiting van wil die vrijwillig door de betrokkene voor het specifieke geval op geïnformeerde wijze en ondubbelzinnig wordt gegeven in de vorm van een verklaring of een andere duidelijke bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

5 Rechtsgrond van de verwerking

Art. 6 lid 1 sub a DS-GVO vormt voor ons bedrijf de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel.

Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u partij bent, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het leveren van enige andere dienst of tegenprestatie, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 sub b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor de verwerking die nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten.

Als ons bedrijf gebonden is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 sub c DS-GVO.

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, gegevens ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde moeten worden doorgegeven. Dan is de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 lid 1 sub d DS-GVO.

Tenslotte kan de verwerking zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 sub d DS-GVO. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingsactiviteiten gebaseerd die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen wanneer de verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene daar tegen opwegen. Dergelijke verwerkingen zijn in het bijzonder toegestaan omdat ze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was deze van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden verondersteld als u een klant van ons bedrijf bent (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

6. Techniek

6.1 SSL/TLS-versleuteling

Deze website maakt gebruik van een SSL- of TLS-versleuteling om de veiligheid van de gegevensverwerking te waarborgen en om de verzending van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen, inloggegevens of contactverzoeken die u naar ons als exploitant van de website stuurt, te beschermen. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat in de adresregel van de browser in plaats van "http://" "https://" staat en aan het symbool met een slotje in de adresregel van uw browser.

Als de SSL- resp. de TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

6.2 Gegevensverzameling bij bezoek aan de website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (in zogenaamde "server-logfiles"). Elke keer dat u of een geautomatiseerd systeem een pagina oproept, verzamelt onze website een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logfiles van de server. Er kunnen worden verzameld:

1.     Gebruikte browsertypes en versies,

2.     Het besturingssysteem dat door de bezoeker wordt gebruikt,

3.     De website van waaruit een systeem van de bezoeker onze website bereikt (de zogenaamde verwijzer),

4.     De subpagina's die via onze website toegankelijk zijn via een het systeem van een bezoeker,

5.     De datum en tijd van het bezoek aan de website,

6.     Een verkort internetprotocoladres (geanonimiseerd IP-adres),

7.     De internetprovider van het systeem van de bezoeker.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over uw persoon. Deze informatie is eerder nodig om

1.     de inhoud van onze website correct weer te kunnen geven,

2.     de inhoud van onze website en de advertenties daarvoor optimaliseren,

3.     de permanente functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website te garanderen en

4.     om wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor de wetshandhaving in geval van een cyberaanval.

Deze verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds door ons statistisch geëvalueerd en ook met het doel om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verbeteren om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te waarborgen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogfiles worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die een betrokkene verstrekt.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 z. 1 sub f DS-GVO. Ons legitieme belang vloeit voort uit de hierboven vermelde doeleinden voor de verzameling van gegevens.

7. Cookies

7.1 Algemene informatie over cookies

We maken voor onze website gebruik van cookies. Het betreft hierbij kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw IT-systeem (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen als u onze website bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die telkens verband houdt met het specifieke apparaat waarvan men gebruikmaakt. Dit betekent echter niet dat we meteen kennisnemen van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u te optimaliseren. We gebruiken bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te zien dat u bepaalde pagina's op onze website al hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd als u onze pagina hebt verlaten.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Die worden voor een bepaalde periode op uw apparaat opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze diensten, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke vermeldingen en instellingen u hebt ingevoerd. Deze hoeft u dan later niet opnieuw in te voeren.

Aan de andere kant gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren zodat we ons aanbod kunnen optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om, wanneer u onze pagina opnieuw bezoekt, automatisch te herkennen dat u onze pagina al eerder hebt bezocht. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met art. 6 lid 1 z. 1 sub f DS-GVO noodzakelijk.

Cookies worden door de meeste browsers automatisch geaccepteerd. U kunt uw browser echter zodanig instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig deactiveren van cookies kan er echter toe leiden dat u niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken.

8. De inhoud van onze website

8.1 Contact opnemen / contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of per e-mail), worden er persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens er worden verzameld in het geval u gebruikmaakt van een contactformulier, ziet u aan het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw bericht te beantwoorden of om contact met u en de daarmee verbonden technische administratie op te nemen. De rechtsgrondslag voor het verwerken van de gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw bericht in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f DS-GVO. Als uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b DS-GVO van toepassing. Uw gegevens worden verwijderd nadat de verwerking van uw verzoek is afgerond. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de betreffende zaak definitief is afgehandeld en er geen wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn.

9. Versturen van nieuwsbrieven

9.1 Versturen van een nieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres bij de koop van goederen resp. diensten ter beschikking hebt gesteld, behouden wij ons het recht voor u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten resp. diensten uit ons assortiment die u reeds hebt aangeschaft per e-mail toe te sturen. Hiervoor hoeven wij u in overeenstemming met § 7 lid 3 van de Duitse Wet betreffende oneerlijke concurrentie (UWG) niet om afzonderlijke toestemming te vragen. De gegevensverwerking vindt in zoverre uitsluitend plaats op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde direct marketing in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f DS-GVO. Als u in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen we u geen e-mails. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden met werking in de toekomst door de aan het begin genoemde verwerkingsverantwoordelijke hiervan op de hoogte te stellen. Hiervoor maakt u alleen de kosten volgens de basistarieven voor het doen van deze mededeling. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk stopgezet.

10. Onze activiteiten op de sociale media

We zijn op de sociale media vertegenwoordigd met onze eigen pagina's zodat we ook daar met u kunnen communiceren en informatie over onze diensten kunnen verstrekken.

Wij zijn daarbij niet de oorspronkelijke aanbieder (de verantwoordelijke) voor deze pagina's, maar gebruiken deze slechts in het kader van de mogelijkheden die de desbetreffende aanbieder biedt.
Uit voorzorg willen wij u er daarom op wijzen dat uw gegevens mogelijk ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Het gebruik daarvan kan voor u daarom risico's voor de gegevensbescherming opleveren omdat de behartiging van uw rechten, bijv. op informatie, op verwijdering, van bezwaar, etc. moeilijker kan zijn en de persoonsgegevens op de sociale media vaak direct door de aanbieder voor reclamedoeleinden of voor analyse van het gebruikersgedrag worden verwerkt zonder dat wij hier invloed op hebben. Als er gebruiksprofielen worden aangemaakt door de aanbieder, worden er vaak cookies gebruikt of wordt het gebruikersgedrag rechtstreeks toegewezen aan uw profiel op de sociale media (als u bent ingelogd).

De verwerking van de beschreven persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f DS-GVO op basis van ons legitieme belang en het legitieme belang van de desbetreffende aanbieder, om op een moderne manier met u te communiceren of om u over onze diensten te kunnen informeren. Als u als gebruiker toestemming moet geven voor gegevensverwerking, heeft de rechtsgrondslag betrekking op art. 6 lid 1 sub a DS-GVO juncto art. 7 DS-GVO.

Aangezien we geen toegang hebben tot de gegevens van de aanbieders, wijzen we u erop dat u uw rechten (bijv. op informatie, correctie, verwijdering, enz.) het beste rechtstreeks bij de betreffende aanbieder kunt doen gelden. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door de sociale media en de mogelijkheid om van uw bezwaar- of herroepingsrecht (de zgn. opt-out) gebruik te maken, hebben we hieronder een lijst gemaakt van de respectievelijke aanbieders van sociale media waarvan wij gebruik maken:

10.1 Facebook

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in Europa:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland

Privacy-beleid (richtlijn betreffende persoonsgegevens)
https://www.facebook.com/about/privacy

Opt-out en instellingen voor reclame:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Facebook is aangemeld bij het de EU-VS. Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

https://de-de.facebook.com/about/privacy/

10.2 Google+ / YouTube

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Privacy-beleid:
https://policies.google.com/privacy

Opt-out en instellingen voor reclame:
https://adssettings.google.com/authenticated

Google is aangemeld bij het de EU-VS. Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

10.3 LinkedIn

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in Europa:
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland

Privacy-beleid:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Opt-out en instellingen voor reclame:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

LinkedIn is aangemeld bij het de EU-VS. Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

We hebben op deze website componenten van de LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers contact met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen.

LinkedIn wordt geëxploiteerd door de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, is verantwoordelijk voor aangelegenheden inzake de bescherming van persoonsgegevens buiten de Verenigde Staten.

Elke keer dat onze website die is voorzien van een LinkedIn-component (LinkedIn-plugin) wordt bezocht, zorgt deze component ervoor dat de browser die u gebruikt een dienovereenkomstige weergave van de LinkedIn-component downloadt. Meer informatie over de LinkedIn-plugins zijn te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins . Als onderdeel van dit technische proces wordt LinkedIn erover geïnformeerd welke concrete subpagina u van onze website hebt bezocht.

Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij LinkedIn, ziet LinkedIn telkens wanneer u onze website bezoekt en voor de gehele duur van uw bezoek aan onze website welke concrete subpagina van onze website u bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn toegewezen aan uw LinkedIn-account. Als u op een op onze website geïntegreerde LinkedIn-button klikt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan uw persoonlijke LinkedIn-account en slaat deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn wordt via de LinkedIn-component altijd geïnformeerd wanneer u onze website hebt bezocht als u onze website bezoekt en tegelijkertijd bij LinkedIn bent ingelogd; dit vindt plaats ongeacht het feit of u op de LinkedIn-component hebt geklikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie naar LinkedIn wordt verzonden, kunt u dit voorkomen door u af te melden bij uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt.

LinkedIn biedt op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om u voor e-mailberichten, sms-berichten en doelgerichte advertenties af te melden en de advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy worden geweigerd. Het toepasselijke privacy-beleid van LinkedIn vindt u op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . De cookie-richtlijn van LinkedIn vindt u op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy .

10.4 Twitter

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in Europa:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland

Privacy-beleid:
twitter.com/de/privacy

Informatie over uw persoonsgegevens:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data

Opt-out en instellingen voor reclame:
https://twitter.com/personalization

Twitter is aangemeld bij het de EU-VS. Privacy Shield:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

11. Plugins voor sociale media

11.1 Facebook-plugin

We hebben op deze website componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal medium.

Een sociaal medium is een sociaal ontmoetingspunt dat op internet wordt geëxploiteerd, een online gemeenschap die gebruikers in het algemeen in staat stelt met elkaar te communiceren en in de virtuele ruimte te communiceren. Een sociaal medium kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt de gebruikers van het sociale medium onder meer in staat om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken door middel van vriendschapsverzoeken.

De exploitant van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens als een betrokkene zich buiten de Verenigde Staten of Canada bevindt, is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Facebook , verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich aangemeld bij het EU-VS-Privacy Shield dat de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeerthttps://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van de website die door ons wordt geëxploiteerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plugin) is geïntegreerd, wordt bezocht, activeert de internetbrowser middels de desbetreffende Facebook-component op uw IT-systeem automatisch de download van een weergave van de bijbehorende Facebook-component van Facebook. Een volledig overzicht van alle Facebook-plugins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE . Als onderdeel van dit technische proces neemt Facebook kennis van de concrete subpagina van onze website die door u wordt bezocht.

Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij Facebook, ziet Facebook telkens wanneer u onze website bezoekt en voor de gehele duur van uw bezoek aan onze website welke concrete subpagina van onze website u bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan uw Facebook-account. Als u op een op onze website geïntegreerde Facebook-button klikt, bijvoorbeeld de "Like"-button of een commentaar post, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-account en slaat deze persoonsgegevens op.

Facebook wordt via de Facebook-component altijd geïnformeerd wanneer u onze website hebt bezocht als u onze website bezoekt en tegelijkertijd bij Facebook bent aangemeld. dit vindt plaats ongeacht het feit of u de Facebook-component aanklikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kunt u dit voorkomen door u af te melden bij uw Facebook-account voordat u onze website bezoekt.

De door Facebook gepubliceerde richtlijn betreffende persoonsgegevens die u op https://de-de.facebook.com/about/privacy/ vindt, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en het gebruik van persoonsgegevens door Facebook. Verder wordt daarin toegelicht welke instellingsmogelijkheden Facebook ter bescherming van uw privacy biedt. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken de verzending van gegevens naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door u worden gebruikt om de verzending van gegevens naar Facebook te onderdrukken.

11.2 YouTube-plugin

We hebben op deze website componenten van de onderneming YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportaal waarmee personen of bedrijven die video's publiceren gratis videoclips kunnen posten en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, evalueren en erop kunnen reageren. YouTube staat het posten van alle soorten video's toe. Daarom kunnen complete films en tv-programma's, maar ook muziekvideo's, trailers of video's die door gebruikers zelf zijn gemaakt, worden bekeken via het internetportaal.

Exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is aangemeld bij het EU-US-Privacy Shield dat de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van de website die door ons wordt geëxploiteerd en waarop een YouTube-component (YouTube-plugin) is geïntegreerd, wordt bezocht, activeert de internetbrowser door de desbetreffende YouTube-component op uw IT-systeem automatisch de download van een weergave van de bijbehorende YouTube-component van YouTube. Meer informatie over YouTube-plugins zijn te vinden ophttps://www.youtube.com/yt/about/de/ . Als onderdeel van dit technische proces nemen YouTube en Google kennis van uw bezoek aan de concrete subpagina van onze website.

Als u tegelijkertijd bij YouTube bent aangemeld, ziet YouTube door het oproepen van een subpagina die een YouTube-plugin bevat, welke concrete subpagina van onze website u bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan uw YouTube-account.

YouTube en Google worden via de YouTube-component altijd geïnformeerd wanneer u onze website hebt bezocht als u onze website bezoekt en u op het moment van uw bezoek bij Youtube bent aangemeld; dit vindt plaats ongeacht het feit of u een YouTube-video aanklikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kunt u dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.

YouTube wordt gebruikt om onze website comfortabel en eenvoudig te kunnen gebruiken. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f DS-GVO.

Het door YouTube gepubliceerde privacy-beleid dat u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ vindt, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en het gebruik van persoonsgegevens door YouTube en Google.

12. Webanalyse

12.1 Google Analytics

Op onze website maken we gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland hierna genoemd "Google"). In verband hiermee worden er gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies (zie onder punt 4) gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website via het door u gebruikte besturingssysteem zoals

1.     browsertype/-versie,

2.     gebruikt besturingssysteem,

3.     referrer-URL (de daarvoor bezochte pagina),

4.     hostname van de PC waarmee de pagina wordt bezocht (IP-adres),

5.     tijdstip van het verzoek aan de server

worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen, om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het internetgebruik en het gebruik van de website, voor marktonderzoek en voor de op de behoeften gebaseerde vormgeving van deze website. Deze informatie kan ook naar derden worden verzonden als dit wettelijk verplicht is of als derden de opdracht hebben om deze gegevens te verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval gekoppeld aan andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden benut.

Google Analytics wordt gebruikt om onze website te optimaliseren en vorm te geven in overeenstemming met de behoeften. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f DS-GVO.

U kunt bovendien het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door van een browser-add-on (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken:


Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. De opt-out-cookie geldt alleen voor deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies uit deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

U kunt meer informatie over het verzamelen van gegevens met Google Analytics vinden in de Help-functie van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

12.2 Google Remarketing

We hebben op deze website diensten van Google Remarketing geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan tonen aan internetgebruikers die de website van het bedrijf eerder hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te maken en daardoor voor de internetgebruiker relevante advertenties te tonen.

Exploitant van de diensten van Google Remarketing is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Het doel van Google Remarketing is het tonen van advertenties die aansluiten op de interesses. Met Google Remarketing kunnen we advertenties tonen via het advertentienetwerk van Google of deze op andere websites tonen die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Door het plaatsen van de cookie kan Google de bezoeker van onze website herkennen als hij vervolgens websites oproept die ook deel uitmaken zijn van het advertentienetwerk van Google. Elke keer dat u een website bezoekt waarin de Google Remarketing-dienst is geïntegreerd, wordt uw internetbrowser automatisch door Google geïdentificeerd. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google informatie over persoonsgegevens, zoals uw IP-adres of surfgedrag. Die gebruikt Google onder meer voor het tonen van op de interesses afgestemde advertenties.

Informatie over personen, zoals de bezochte websites worden door middel van cookies oopgeslagen. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden er dus persoonsgegevens, inclusief uw IP-adres, verzonden naar Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan de persoonlijke gegevens die via dit technische proces zijn verzameld, delen met derden.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, op elk moment voorkomen door uw internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een cookie op uw IT-systeem plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

U kunt ook bezwaar maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet u de link www.google.de/settings/ads van elke gebruikte internetbrowser oproepen en daar de gewenste instellingen doorvoeren.

Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f DS-GVO op basis van ons legitieme belang bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften gebaseerde vormgeving van onze website.

Meer informatie over het geldende privacy-beleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

13. Reclame

13.1 Google AdWords Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing. Wij adverteren hiermee voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De exploitant is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat die met een gepseudonimiseerde cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt automatisch op interesses gebaseerde reclame mogelijk maakt.

De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f DS-GVO.

Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u met Google overeengekomen bent dat uw browsergeschiedenis van internet en uw apps door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op internet bekijkt te personaliseren. Als u in dit geval bij Google bent aangemeld terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens in combinatie met de Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor apparaat overschrijdende remarketing. Daarvoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

U kunt de instelling van cookies die advertenties reguleren permanent deactiveren door de browserplugin te downloaden en deze te installeren met de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternatief kunt u bij de Digital Advertising Alliance meer informatie over het plaatsen van cookies vinden op www.aboutads.info en de instellingen daar doorvoeren. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en afzonderlijk kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als de cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Google LLC met zetel in de VS is gecertificeerd in overeenstemming met het verdrag betreffende gegevensbescherming van de VS en Europa "Privacy Shield". Dit garandeert de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau.

Meer informatie en de regelgeving inzake gegevensbeschermings met betrekking tot advertenties en Google kunt u hier bekijken: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

13.2 Google AdWords met conversion tracking

We hebben op deze website componenten van de onderneming Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een reclamedienst voor het internet waarmee adverteerders in zowel de zoekresultaten van Google als het advertentienetwerk van Google kunnen adverteren. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde trefwoorden specificeren waardoor een advertentie alleen in de zoekresultaten van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker met de zoekmachine een zoekwoordrelevante zoekterm invoert. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties met behulp van een automatisch algoritme en rekening houdend met de eerder gedefinieerde zoekwoorden, verspreid op onderwerpgerelateerde websites.

Exploitant van de diensten van Google AdWords is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Het doel van Google AdWords is het maken van reclame voor onze website door advertenties die relevant zijn voor geïnteresseerden op de websites van externe bedrijven en in de zoekresultaten van de Google-zoekmachine te tonen en door advertenties van derden op onze website te tonen.

Als u door een Google-advertentie op onze website terechtkomt, plaatst Google een zogenaamde conversiecookie op uw IT-systeem. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en wordt niet ter identificatie gebruikt. Als de cookie nog niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te bepalen of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn bezocht. De conversiecookie stelt zowel ons als Google in staat om na te gaan of een gebruiker die onze website heeft bezocht via een AdWords-advertentie ook verkopen heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van producten heeft gedaan of geannuleerd.

De door het gebruik van de conversiecookie verzamelde gegevens en informatie worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken van onze website te genereren. Deze bezoekersstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons is doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de respectieve AdWords-advertentie te bepalen en om onze toekomstige AdWords-advertenties te optimaliseren. Noch onze onderneming, noch andere Google AdWords-klanten ontvangen informatie van Google die gebruikt kan worden om u te identificeren.

Cookies worden gebruikt om informatie over personen, zoals de door u bezochte websites, op te slaan. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden er dus persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door u gebruikte internetaansluiting verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan de persoonlijke gegevens die via dit technische proces zijn verzameld, delen met derden.

U kunt het plaatsen van cookies door onze website op elk moment voorkomen door de desbetreffende instellingen in de gebruikte internetbrowser door te voeren en dus permanent bezwaar te maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een conversiecookie op uw IT-systeem plaatst. Bovendien kan een reeds door Google AdWords geplaatste cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

U kunt ook bezwaar maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet u de link www.google.de/settings/ads van de door u gebruikte internetbrowser aanklikken en daar de gewenste instellingen doorvoeren.

Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub f DS-GVO op basis van ons legitieme belang bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of de op de behoeften gebaseerde vormgeving van onze website.

Meer informatie over het geldende privacy-beleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

14. Plug-ins en andere diensten

14.1 YouTube (video's)

We hebben op deze website componenten van de onderneming YouTube geïntegreerd. YouTube is een internet-videoportaal waarmee personen of bedrijven die video's publiceren gratis videoclips kunnen posten zodat andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, evalueren en erop kunnen reageren. YouTube staat het posten van alle soorten video's toe. Daarom kunnen complete films en tv-programma's, maar ook muziekvideo's, trailers of video's die door de gebruikers zelf zijn gemaakt, worden bekeken via het internetportaal.

Exploitant van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze website die door ons wordt geëxploiteerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem automatisch door de respectieve YouTube-component gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component bij YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube-plugins zijn te vinden ophttps://www.youtube.com/yt/about/de/ . Als onderdeel van dit technische proces nemen YouTube en Google kennis van uw bezoek aan de concrete subpagina van onze website.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is aangemeld, ziet YouTube wanneer er een subpagina wordt bezocht die een YouTube-plugin bevat, welke concrete subpagina van onze website u bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan uw YouTube-account.

YouTube en Googlek worden via de YouTube-component altijd geïnformeerd wanneer u onze website hebt bezocht als u onze website bezoekt als u op het moment van uw bezoek tegelijkertijd bij Youtube bent aangemeld; dit vindt plaats ongeacht het feit of u een YouTube-video aanklikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kunt u dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.

YouTube wordt gebruikt om onze website comfortabel en eenvoudig te kunnen gebruiken. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f DS-GVO.

Het door YouTube gepubliceerde privacy-beleid dat u vindt op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ , verstrekt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

15. Uw rechten als betrokkene

15.1 Recht op bevestiging

U hebt het recht om van ons bevestiging te verlangen van het feit of uw persoonsgegevens worden verwerkt.

15.2 Recht op informatie Art. 15 DS-GVO.

U hebt het recht om op elk moment gratis informatie over de over u opgeslagen persoonsgegevens en een kopie van deze gegevens van ons te ontvangen.

15.3 Recht op correctie Art. 16 DS-GVO.

U hebt het recht om correctie van onjuiste persoonsgegevens die u betreffen, te verlangen. De betrokkene heeft verder het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te verlangen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld.

15.4 Recht op verwijdering Art. 17 DS-GVO.

U hebt het recht om van ons te verlangen uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de wettelijk voorgeschreven redenen van toepassing is en als verwerking niet noodzakelijk is.

15.5 Beperking van de verwerking Art. 18 DS-GVO.

U hebt het recht om te verlangen dat we de verwerking beperken als aan een van de wettelijke vereisten wordt voldaan.

15.6 Recht op dataportabiliteit Art. 20 DS-GVO.

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Je hebt ook het recht om deze gegevens via ons zonder belemmeringen door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub a DS-GVO of 9 lid 2 sub a DS-GVO of op een overeenkomst in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub b DS-GVO berust en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die van publiek belang is of bij de uitoefening van aan ons overgedragen officieel gezag.

Verder hebt u wanneer u uw recht op dataportabiliteit uitoefent in overeenstemming met art. 20 lid 1 DS-GVO het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen voor zover dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

15.7 Recht van bezwaar Art. 21 DS-GVO.

U hebt om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie te allen tijde het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op grond van art. 6 lid 1 sub e (gegevensverwerking in het publiek belang) of f (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) DS-GVO bezwaar te maken.

Dit geldt ook voor profilering op grond van deze bepalingen in de zin van art. 4 nr. 4 DS-GVO.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

In afzonderlijke gevallen verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen we de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

U hebt om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie te allen tijde het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die bij ons voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden plaatsvindt op grond van art. 89 lid 1 DS-GVO, bezwaar te maken tenzij een dergelijke verwerking nodig is om een taak van publiek belang uit te voeren.

Ongeacht Richtlijn 2002/58/EG staat het u vrij om uw recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij.

15.8 Het recht op herroeping van een gegevensbeschermingsrechtelijke toestemming

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken.

15.9 Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende instantie

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over onze verwerking van persoonsgegevens bij een toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming.

16. Routinematige opslag, verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

We verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel waarvoor deze werden bewaard, te bereiken of als dit is bepaald in de wettelijke voorschriften waaraan onze onderneming moet voldoen.

Als het doel waarvoor de persoonsgegevens werden bewaard niet langer van toepassing is of een voorgeschreven bewaartermijn eindigt, worden de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen routinematig geblokkeerd of verwijderd.

17. Duur van opslag van persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na afloop van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig verwijderd op voorwaarde dat deze niet langer nodig zijn voor de nakoming of voorbereiding van een overeenkomst.

18. Actualiteit en wijziging van het privacy-beleid

Dit privacy-beleid is momenteel geldig en is voor het laatst bijgewerkt in juni 2018.

In verband met de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen of als gevolg van wijzigingen in de eisen die de wet of de overheid stellen, kan het nodig zijn om dit privacy-beleid aan te passen. Het telkens actuele privacy-beleid kunt u op elk moment op de website op "https://www.sicherheitsglas.de/datenschutz/" vinden en uitprinten.

19 Madixel

This website uses the analysis tool MADixel from the company MADixel GmbH (Königsdorfer Straße 25, 82515 Wolfratshausen) to determine which companies have visited the website. The tracking is limited here exclusively to companies. MADIXEL compares the IP address of a website visitor with the known IP addresses of companies using databases, some of which are publicly accessible. If there is a match, certain generally accessible company data is processed and made available to the website operator on a platform. The matching is performed using an encrypted function known as hashing. Accesses from private individuals are already filtered out in advance in a pre-selection process. If the IP address is private, it is neither stored nor identified. A cookie is only set on the end devices of website visitors if the user actively clicks on the "deactivate tracking" function. The legal basis is Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f DSGVO.

Disable Tracking

Datenschutzeinstellungen

Andere producten

ISOVdSTÜV SüdBeschussamt UlmBeschussamt MünchenG7 GermanyG20 GermanyTU BerlinIfTTU DresdenUniviersität SiegeniwfPfB